head 521
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนากลาง อ.โกรกพระ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนากลาง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในปี 2562 ให้แก่สมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่4 อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 521

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ   ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์