เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายพิชัย โสทะ ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่ม ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลียน พัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดยในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน และพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชน ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป