head 520
 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่           ปี 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการเข้าร่วมการประชุม

hd 520

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                        กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, วัลลภ ชูชีพ ,กุลธิดา น้อยบุญชู วีระชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์