head 517
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.โกรกพระ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ศูนย์หลัก เเละศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสามารถ คำหลาบ เกษตรกรผู้นำต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ ร่วมประชุม และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

hd 517

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

                           กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์