head 516

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่หัวพลวง อ.ท่าตะโก 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวัลลภ ชูชีพ และนางสาววิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัวพลวง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในปี 2562 ให้แก่สมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก ณ ศาลาวัดหัวพลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

hd 516

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์