head 483

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2562  นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และร่วมวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 

hd 482

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อัญชลี ดวงปิติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์