head 480

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้กองทุนหมุนเวียนการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์   โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยเกษตรอำเภอ ผู้จัดการ ธกส. พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ

hd 480

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์