head 478

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับสมาชิก
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมบันทึกเทปโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ ในการที่ทีมงานมาบันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร Super Farmer ปีที่ 6 ในภารกิจ 7-9 และภารกิจ11-12 

  

hd 478

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์