head 477
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมของสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ในการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ สำหรับโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6 

  

hd 477

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์