head 476

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.บรรพตพิสัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 

  

hd 476

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์