head 514
 
 
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมีผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในปี 2562 ประธานนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และร่วมหาแนวทางให้การดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

  

hd 514

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วิภาวรรณ เมธากูล ,กุลธิดา น้อยบุญชู , วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์