head 513
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ท่าตะโก

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรผู้นำสู่สมาชิก และศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุระชัย รวมทรัพย์ เกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศูนย์ฯ เครือข่าย และสมาชิก

  

hd 513

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

                                      กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์