head 512

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตะเฆ่ค่าย ณ วัดตะเฆ่ค่าย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

  

hd 512

 

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                     กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์