head 511

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยว

ข้าวโพดหลังนาโครงการสานพลังประชารัฐฯ อ.ลาดยาว 


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว และนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานครั้งนี้ 

  

hd 511

 

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
                    วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์