เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายโอภาส  ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้มาทำการตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง 59 ในพื้นที่จัดทำแปลงอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจประเมินคุณภาพแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลง ก่อนที่จะนำไปปรับปรุงสภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อไป