head 510

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมให้การต้อนรับ โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธี ซึ่งนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง พร้อมให้การต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้


  

hd 510

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
                    วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ:ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์