head 509

อธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ จากนั้นนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ได้มอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกรมการข้าวบรรลุตามวัตถุประสงค์

  

hd 509

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                              กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 วิภาวรรณ เมธากูล ,กุลธิดา น้อยบุญชู , วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์