head 508

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวปลอดภัยในการอบรมกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อพลับ อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ 

  

hd 508

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                   กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์