head 507

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พยุหะคีรี ร่วมกับศูนย์เครือข่าย


เมื่อวันที่ 27 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลัก ร่วมกับศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ โดยนายสมเด็จ กรีมิน เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

  

hd 507

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร  : ภาพ

                                                                                     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์