head 506

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562


ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 และ กข57 ฤดูแล้ง ปี 2562 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอโกรกพระ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนที่จะเก็บเกี่ยว และนำเข้ามาปรับปรุงสภาพที่ศูนย์ฯ 

 

  

hd 506

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร  : ภาพ

                                                                                     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์