head 504

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ไพศาลี


      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลัก ร่วมกับศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไพศาลี นครสวรรค์ โดยนางทองเม็ด พรมพิทักษ์  เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

  

hd 504

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                   กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 ส่งศักดิ์  ต้นบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

                                                                                       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์