head 503

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองบัว


        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลัก ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่าย หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรผู้นำ สู่สมาชิก และร่วมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ระหว่างศูนย์เรียนรู้หลัก และศูนย์เครือข่าย โดยมีนายสุนทร ท้วมเทศ เกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

  

hd 503

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                   กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 ส่งศักดิ์  ต้นบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

                                                                                      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์