head 501

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมรับเรื่องจากกลุ่มเกษตรกร


         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนในการรับเรื่องจากผู้แทนเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย พร้อมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว เมือง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 30 ราย ที่เดินทางมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติข้าวออกจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

 

  

hd 501

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์