head 499

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่เปิน


              เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลัก ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรผู้นำ สู่สมาชิก และร่วมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ระหว่างศูนย์เรียนรู้หลัก และศูนย์เครือข่าย โดยมีนายสุด รำภา เกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

hd 499

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

                                       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

  ส่งศักดิ์  ต้นบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์