head 498

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงร่วมกับชาวนาอาสา จังหวัดนครสวรรค์


กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลงร่วมกับชาวนาอาสา ในแปลงพยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าว โดยในรอบนาปรังยังคงมีการดำเนินการในพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอลาดยาว และบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรวจ และประเมินประชากรแมลงที่พบในแปลง ซึ่งหากมีประชากรของแมลงศัตรูข้าวถึงระดับที่ต้องทำการควบคุม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชาวนาอาสาทราบ และให้คำแนะนำการจัดการเพื่อแจ้งให้ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้จัดการอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งทางศูนย์ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาด และคำแนะนำการจัดการแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบด้วยเช่นกัน  


hd 498

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    กุลธิดา น้อยบุญชู , วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์