head 497

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อประสานงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อำเภอโกรกพระ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ที่ทางศูนย์ ฯ จะมีเข้ามาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 


hd 497

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล  วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์