head 495

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ICS  


ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการรับรองระบบการผลิต GAP ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิต ปี 2560 (นอกนาแปลงใหญ่) ที่ผ่านการรับรอง ในปี 2561 คือกลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว อำเภอพยุหะคีรี และกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

hd 495

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    วีรชัย ปานพรม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์