head 491

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตฯ อ.หนองบัว


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการปลูกข้าวโพดหลังการทำนา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำรายได้หลังการทำนา 

hd 491

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                                              กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์