head 490

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อ.ตาคลี


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดทุ่งทะเลทราย อำเภอตาคลี นครสวรรค์ ในกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

hd 490

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์