head 489

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด ร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ภายในจังหวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดเพิ่มเติมและสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัด ประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมวางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

hd 489

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

          วีรชัย ปานพรม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์