head 486

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.หนองบัว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ปี 2562 บรรยายในหัวข้อเรื่อง ลักษณะพันธุ์ข้าวและขั้นตอนการผลิตข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การใช้ปุ๋ยเคมีและการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและการจัดการศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย

hd 486

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                                วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์