head 485

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่๑


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ นายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ คือรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการดำเนินงานและเชื่อมโยงศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดให้มีการดำเนินการ

hd 485

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    ส่งศักดิ์  ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์