head 483

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP จ.สุพรรณบุรี 


เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวเสาวณี สุขพร้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รับผิดชอบงานกิจกรรม GAP เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP/อินทรีย์

 

hd 483

 

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
เสาวณี สุขพร้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

                                                                                                                                                                                  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์