head 467

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์อำเภอแม่เปิน


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ที่รับผิดชอบโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์แม่เปิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายมนต์เอก กิจธิคุณ ปลัดอำเภอ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ กับตัวแทนกรรมการจากกลุ่มต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการ การสนับสนุนปัจจัยให้กลุ่มที่ร่วมโครงการ การบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ การให้บริการเมล็ดพันธุ์ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในการจัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

hd 467

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

     กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 วิภาวรรณ เมธากูล  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์