head 475

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย อำเภอเก้าเลี้ยว

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตข้าวตามหลัก GAP ในการอบรมเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 475

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์