head 473

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงสาธิต ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 

hd 473

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์