head 462

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้โครงการนาแปลงใหญ่


     ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว ไพศาลี ท่าตะโก และชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเก็บข้อมูล สุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคำนวณเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่อไป

hd 462

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
                 วิภาวรรณ เมธากูล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์