head 460

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์

ผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ปี 2561/2562


     ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ปี 2561/2562  ภายใต้แผนงานการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

hd 460

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                   ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์