head 459

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน

ระบบรายงานสถานการณ์ข้าว


     ระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ นิลบรรหาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวสำหรับผู้ใช้งานกรมการข้าว ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ผู้จัดการอบรม ได้มาพบปะและชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการใช้งานระบบดังกล่าว แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 120 คน จากส่วนภูมิภาค และส่วนกลางของกรมการข้าว

hd 459

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์