เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ 

             เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีตัวแทนส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีครั้งนี้

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นภัส ยิ้มกรุง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์