คณะกรรมการตรวจแปลง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ตรวจประเมินแปลงนาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

อำเภอลาดยาว 

           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้แปลงของสมาชิกที่ผ่านการตรวจประเมินของคณะกรรมการเก็บเกี่ยว และนำเข้ามาปรับปรุงสภาพที่โรงงานปรับปรุงสภาพของศูนย์ฯ ต่อไป

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร
: ภาพ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์