ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ประชุมเกษตรกรวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากอำเภอหนองบัว ชุมแสง บรรพตพิสัย ลาดยาว และตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของฤดูฝน ปี 2560 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ชี้แจงสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกี่ยวกับแนวทางในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนจากสมาชิก ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โดยจะเริ่มดำเนินการตามวิธีดังกล่าวในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตในฤดูฝน ปี 2560

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล  เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์