ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมจัดภูมิทัศน์ประกอบพระเมรุมมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ 

           ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และนายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมดูสถานที่ในการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณศาลากลางนครสวรรค์ โดยศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดภูมิทัศน์ประกอบพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมเพื่อออกแบบภูมิทัศน์ประกอบพระเมรุมาศจำลองในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์