เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านเนินศาลา เกี่ยวกับโรค แมลงศัตรูข้าว การจัดการและการป้องกันกำจัด ในกิจกรรมเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเนินศาลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์