เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมพิธีรับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวปลอดภัย

             เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีรับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัย (GAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัย

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์