เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และ

ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

ร่วมต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดชัยภูมิ

         เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมต้อนรับเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าวมะลิอินทรีย์แปลงใหญ่ประชารัฐ จากอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ โดย นายสุพล อรุณ ประธานกลุ่ม ได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม พร้อมนำคณะดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์