เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วม

โครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

               ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอไพศาลี อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่มีกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการ การจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน ร่วมกำหนดระเบียบของกลุ่ม และพิจารณาแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์