เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้ชาวนารุ่นใหม่โรงเรียนวัดนากลาง 

               เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดนากลาง ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ปี ๒๕๖๐ โดยให้นักเรียนได้นำเสนอเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวจากการสังเกตของนักเรียน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระยะการเจริญเติบโตของข้าวในช่วงระยะต่างๆ รวมถึงเรื่องระบบนิเวศในนาข้าว โดยให้นักเรียนได้รู้จักวงจรชีวิตของแมลงที่พบในนาข้าวทั้งที่เป็นมิตรกับชาวนา และเป็นแมลงศัตรูข้าว

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์