คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เ็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อำเภอชุมแสง และอำเภอลาดยาว

  ช่วงวันที่ 13 ถึง 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข31 และ กข41 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาวสุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่โครงการฯ  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์