เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการประชุม

หน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่

   เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และประธานกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการนี้ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทำการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน และรับฟังเกษตรกรผู้นำแต่ละกลุ่ม ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ  : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์